mysql key primary key

pre: tube fitting
next: angiographic catheter